Early Life Famine Exposure, Ideal Cardiovascular Health Metrics, and Risk of Incident Diabetes: Findings From the 4C Study

Type 1 Diabetes and COVID-19: Preliminary Findings From a Multicenter Surveillance Study in the U.S.

Early Life Famine Exposure, Ideal Cardiovascular Health Metrics, and Risk of Incident Diabetes: Findings From the 4C Study
Jieli Lu, Mian Li, Yu Xu, Yufang Bi, Yingfen Qin, Qiang Li, Tiange Wang, Ruying Hu, Lixin Shi, Qing Su, Min Xu, Zhiyun Zhao, Yuhong Chen, Xuefeng Yu, Li Yan, Rui Du, Chunyan Hu, Guijun Qin, Qin Wan, Gang Chen, Meng Dai, Di Zhang, Zhengnan Gao, Guixia Wang, Feixia Shen, Zuojie Luo, Li Chen, Yanan Huo, Zhen Ye, Xulei Tang, Yinfei Zhang, Chao Liu, Youmin Wang, Shengli Wu, Tao Yang, Huacong Deng, Donghui Li, Shenghan Lai, Zachary T. Bloomgarden, Lulu Chen, Jiajun Zhao, Yiming Mu, Guang Ning, Weiqing Wang

Diabetes Care Aug 2020, 43 (8) 1902-1909; DOI: 10.2337/dc19-2325

Via Source link